Reviews by Myshele
Hampton Beach, 8.25.03
Hartford, 8.4.03
today Show, NYC 7.25.03
Washington, DC 3.11.03
NYC 12.12.02
Foxwoods 11.1.02
Poughkeepsie 10.31.02
Poughkeepsie 10.31.02 (part II)
all accounts (c) their authors